DOG ISSUES

Praktijk voor kynologisch

opvoedings- en gedragsadvies

ARTIKEL 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

De ondernemer: Een natuurlijke of rechtspersoon (hierna genoemd; Dog Issues) die, zich als zelfstandige bezighoudt met dienstverlening

De cliënt: Een natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met de ondernemer.

Overeenkomst: Elke overeenkomst betreffende dienstverlening tussen de cliënt en de ondernemer.

Diensten: Alle werkzaamheden die het onderwerp zijn van een overeenkomst.

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen de

ondernemer en de cliënt worden gesloten.

2.1 Een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij Dog Issues zich verbindt een gedragstherapeutische behandeling in te stellen ten behoeve van de hond van die cliënt.

2.2 Een gedragstherapeutische behandeling bestaat uit het opmaken van een anamnese, het stellen van een diagnose, het vaststellen van een therapie en het zo breed mogelijk begeleiden, adviseren en instrueren van de cliënt betreffende de uit te voeren therapie.

2.3 Overeenkomst van opdracht komt tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken tot het vaststellen van een eerste diagnose, van (een serie van) vervolgafspraken ter begeleiding van cliënt in het uitvoeren van de therapie.

2.4 De cliënt is eigenaar van de hond, die Gedragstherapeut wenst in te schakelen en daartoe Opdracht geeft betreffende het ongewenste gedrag van zijn hond.

3. ARTIKEL 3: UITVOERING VAN DE OPDRACHT

3.1. Dog Issues staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.

3.2. De cliënt dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van Dog Issues op te volgen.

3.3. De cliënt dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, tijdens de gedragstherapeutische behandeling gebruik te maken van de door Dog Issues voorgestelde hulpmiddelen in verband met de veiligheid van de klant, Dog Issues en omgeving.

3.4. Honden, welke een gedragstherapeutische behandeling ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periodieke entingen via een dierenarts (of getiterd en bewezen immuun).

4. ARTIKEL 4: VERLENGING EN BEËINDIGING

4.1. Verlenging van de contractperiode is mogelijk door het door beide partijen overeenkomen en maken van een vervolgafspraak conform artikel 2.

4.2. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.

4.3. Na overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk.

5. ARTIKEL 5: VERGOEDINGEN

5.1. Dog Issues heeft aanspraak op een vergoeding voor geleverde diensten welke bij overeenkomst van opdracht wordt vastgesteld.

5.2. Het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht conform artikel 2, leidt altijd onverkort tot de verplichting tot betaling.

5.3. De vergoeding dient meteen na het consult van de Gedragstherapeutische behandeling à contant te worden voldaan.

5.4. Deelbetaling van de vergoeding voor Gedragstherapeutische behandeling is alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring door Dog Issues.

5.5. Annulering door cliënt van gemaakte afspraken zal door Dog Issues aanvaardt worden mits het 24 uur voor afspraak is.

5.6. Bij annulering door cliënt binnen 24 uur voor consult / training zal er 50% van de prijs berekend worden.

5.7. Indien Dog Issues door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, zal getracht worden de cliënt daarvan tijdig telefonisch op de hoogte te brengen. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten worden ontleend.

6. ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID

6.1. Dog Issues kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van door de klant gewenst resultaat. Echter zal Dog Issues in alle redelijkheid zijn uiterste best betrachten om het gewenste resultaat bij de Gedragstherapeutische behandeling te bereiken.

6.2. Dog Issues is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of tengevolge van de Gedragstherapeutische behandeling.

6.3. Deelname door cliënt aan Gedragstherapeutische behandeling gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De cliënt blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar hond.

6.4. Cliënten worden geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (WAP) afgesloten te hebben, welke ook voor zijn/haar hond geldig is.

7. ARTIKEL 7: GEHEIMHOUDING

7.1. Dog Issues zal alle hem verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7.2. Dog Issues zal eventueel gemaakt video of fotomateriaal niet gebruiken voor andere doeleinden dan de gedragstherapeutische behandeling zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.

8. ARTIKEL 8: EIGENDOM EN COPYRIGHT

8.1. Alle door Dog Issues verstrekte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik betreffende gedragstherapeutische behandeling en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dog Issues worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

9. ARTIKEL 9: SLOTBEPALINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

9.1. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die Dog Issues dient te maken tot behoud van zijn rechten met betrekking tot invordering van door cliënt verschuldigde bedragen komen ten laste van de cliënt.

9.2. Voor het overige, niet bepaalde, beslist Dog Issues. Deze beslissingen zijn bindend

Dog Issues behoudt zich alle rechten voor.